Al is de leugen wonder snel, de waerheyt achterhaelt se wel.

Algemene Informatie

Er wordt veel over moslims geschreven en gesproken. Vaak worden er uitspraken gedaan door ondeskundigen en worden feiten met meningen verward. Veel helderheid wordt hierdoor niet verschaft en intussen blijft het voor velen moeilijk om aan de juiste informatie te komen: daarom biedt deze website een uiteenzetting van alles omtrent de term ‘Wahhabisme’. 

De laatste tijd gebruiken veel mensen de term ‘wahhabi’ of ‘wahhabisme’. Welke mensen gebruiken deze termen, en wat houden ze precies in?

Allah de Verhevene heeft het toegestaan om de verkondiging van sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, die in de twaalfde Hidjrie-eeuw leefde (de achttiende eeuw n.C.), te laten verspreiden, nadat onwetendheid de aarde gevuld had en de somberheid en het onrecht van shirk (afgoderij) zich genesteld had in allerlei landen. Shirk, dwaling en het invoeren van innovatie in de religie (bid’ah) was op een gegeven moment sterk toegenomen, waardoor het licht van de Islaam begon te doven. Het was een tijd waarin het licht dat de waarheid en goddelijke leiding predikte, verdween. Een tijd waarin oprechte geleerden niet meer te vinden waren, behalve een klein aantal die bijna geen mogelijkheden hadden om de zuivere Islaam te verkondigen.

De Soennah nam af en de bid’ah nam toe. De leiders van dwaling en lustenvolgers namen het leiderschap, de religie vervreemde steeds meer en de dwaling kwam steeds dichterbij de mensen. Degene die een blik zou werpen op deze sombere periode, zou geen hoop meer hebben dat het goed zou komen. Hij zou getroffen worden door een dodelijk pessimisme in elke poging die hij neemt om deze situatie te veranderen. Lees o.a. het boek van sheikh Moh’ammed ibn Abdoel-Wahhaab, met de titel Kietaaboe l-‘Aqiedah (1/48105), om meer over dit tijdperk te weten te komen. Lees meer.

 

MONOTHEÏSME, BIDA & SHIRK

Monotheïsme is de boodschap waarmee alle profeten zijn gekomen. Mensen weken telkens van de waarheid af. Tenslotte kwam de profeet Moh’ammed (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) als de laatste boodschapper en herstelde het ware monotheïsme voor de mensheid. Nu volgt een uitleg van monotheïsme in Islaam.

Het concept van monotheïsme (bekend als tawh’ied in het Arabisch) is het meest belangrijke concept in Islaam. Alles in Islaam is erop gebouwd. Islaam roept op tot de absolute Eenheid van God. Geen daad van aanbidding of toewijding heeft enige betekenis of waarde als dit concept op enige manier in gevaar wordt gebracht.

Het tegenovergestelde van Monotheïsme is Polytheïsme, oftewel shirk“…Waarlijk, as-shirk (het polytheïsme, het toekennen van deelgenoten aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.” (Q. 31:13)

Religieuze vernieuwingen (nieuwlichterij oftewel bid’a) zijn niet toegestaan in de Islam. Allah verklaart in de Qoraan;

“…Deze dag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, Mijn Gunst over jullie voltooid en voor jullie al-islaam als jullie religie gekozen.”

(Soerah al-Maidah; 3)

Lees meer.

MISCONCEPTIES

Regelmatig horen we in de media dat de “wahhabies” vinden dat alle “niet-wahhabis” geen moslim zijn of moeten worden gedood. Naast vele andere laster worden normale moslims zwart gemaakt en in een kwaad daglicht gesteld.

Het aantal boeken van diegenen die hielden van bid’ah (toevoegingen) en mythen nam toe, zij stonden lijnrecht tegenover de geleerden in alle Moslimlanden, die alle leugens weerlegden met feiten en duidelijk bewijs, zodat de twijfels van de koppige mensen als stof in de lucht werden. (de twijfels werden dus weggenomen).

Ondanks dit werden er veel leugens verspreid omtrent het zogenaamde “wahhabisme”, waardoor er veel misconcepties zijn ontstaan.

Lees meer.

CONCLUSIE

Het opdoen van kennis is binnen de Islam zeer belangrijk. Het blind volgen van anderen (geleerden of imams) zonder dat men vraagt om bewijzen (uit de Islam) spreekt ons geweten tegen. We dienen, als de moslims onder elkaar van mening verschillen, terug te keren naar de Koran. Zijn zij die oproepen naar het Aanbidden van Allah Alleen (Tawheed) in tegenstrijd met de Islam? Is het aanbidden van iets of iemand anders naast Allah toegestaan? Is het toevoegen van zaken aan de religie toegestaan?

De Sheikh was een imam net als vele andere imams. Zij riepen slechts op tot “La Ilaha Illa Allah”. Niemand zal in staat zijn om bewijzen voor te leggen waarin de Sheikh, moge Allah hem genadig zijn, uitspraken heeft gedaan (eventueel uit zijn boeken) die de Islamitische geloofsleer tegengaan. Iedere moslim dient zich te verzetten tegen bid’a en shirk, omdat deze zaken binnen het geloof niet zijn toegestaan. We hopen dat al onze bezoekers, inclusief u, iets heeft gehad aan de informatie op deze website.

Lees meer.