Salafisme & Salaffiyah

.

De termen “Salafist”, “Salafiyyah” en “Salafisme” zijn voor de meeste mensen onduidelijk. Gaat het hier om een “sekte”? Verwijst de term naar de eerste generaties moslims (as-Salaf U Salih/Vrome Voorgangers)? Zet het “Salafisme” aan tot terreur? Al deze vragen zullen nu worden beantwoord.

Een eenvoudige samenvatting op al deze vragen zou zijn: Taalkundig is iedere moslim eigenlijk een “Salafist”, aangezien alle moslims de Profetische levenswijze (sunnah) moeten volgen omdat de Koran hiernaar verwijst. De eerste generaties moslims worden ook wel de “Vrome Voorgangers” genoemd (Arabisch: as-Salaf U Salih). Onze geloofsleer is hetzelfde als die van hen.

Er zijn vandaag de dag in de praktijk echter ook mensen die zichzelf specifiek de term “Salafist” geven; het gaat hier dan vaak om moslims die Saudische geleerden volgen die op hun beurt vaak verbonden zijn aan het Saudische Koningshuis. Koning Al-Saud krijgt veel aanzien van deze mensen; net als het Egyptische voorbeeld waar Dictator Sisi volgens een grote groep moslims “Salafis” de rechtmatige leider is. Deze groepering ziet de mening en uitspraken van enkele geleerden bijna als feit, terwijl de meeste andere meningen volgens hen “fout” zijn en benoemen hen dan tot “dwalers” en “mensen van Ahlul Bida”.

Tot slot wordt de term “Salafisme” vaak in verband gebracht met terrorisme. De groepering die we hierboven hebben behandeld is fel gekant tegen iedere vorm van weerstand tegen de huidige leider; in de realiteit is het vrijwel onmogelijk dat een “salafist” naar terreur grijpt.

Vraag: ‘Wat houdt het salafisme in?’

Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al-Oethaymien: ‘As-Salafiyyah (salafisme) is het volgen van het pad van de profeet (vrede zij met hem) en diens metgezellen, want zij zijn onze voorgangers (Selef) en zij zijn ons voorgegaan. Het volgen van hen is het “salafisme”.

Maar wat betreft het toepassen van het salafisme als een specifieke methodiek van een enkeling waarmee hij zich van andere onderscheidt en die de rest van de moslims die het niet met hem eens zijn tot dwalenden verklaart – ook al bevinden zij zich op de Waarheid: zonder enige twijfel is dit tegenstrijdig aan het salafisme.

De vrome voorgangers riepen allen op tot de islam en tot het vasthouden aan de Sunnah van de boodschapper (vrede zij met hem). Zij verklaarden degene die tegenstrijdig is aan hen – doordat hij een verkeerde interpretatie erop na houdt – niet tot dwalend, behalve wanneer het om geloofsleerkwesties ging. Zij beschouwden degene die daarin tegenstrijdig is aan hen als een dwalende.

Maar sommige volgelingen van het “salafisme” in deze tijd verklaart eenieder die het niet met hem eens is tot dwalende, ook al heeft de ander gelijk. Anderen praktiseren het salafisme als een stelsel van een partij zoals de methodiek van andere partijen die zich toeschrijven aan de islam. Dit is wat afgekeurd dient te worden en niet toegestaan mag worden.

We zeggen ook: kijk naar de methodiek van de vrome voorgangers hoe ze te werk gingen en hoe ze ruimdenkend waren als het gaat om meningsverschillen over zaken waarover Idjtihaad verricht kan worden. Zij hadden zelfs over vele zaken meningsverschillen. Meningsverschillen over sommige geloofsleerkwesties en enkele kenniskwesties. Je ziet dat sommigen van hen – bijvoorbeeld – ontkent dat de boodschapper (vrede zij met hem) zijn Heer heeft gezien, terwijl sommigen dat juist wel van mening zijn. Sommigen zeggen: ‘Het zijn de daden die op de Dag der Opstanding gewogen gaan worden.’ Anderen zijn van mening dat de registers waarin de daden staan geschreven gewogen gaan worden. Je ziet ook dat ze meningsverschillen hadden inzake rechtsleerkwesties, inzake huwelijkskwesties, erfrechtkwesties, wachttijdperiodes, handelskwesties en andere zaken. Ondanks deze meningsverschillen verklaarden zij elkaar niet voor dwalende.

Indien men het salafisme toepast alsof het een partij is die zijn speciale kenmerken heeft en wiens aanhangers anderen voor dwalenden verklaren, in dat geval bevinden deze mensen zich dan totaal niet op het salafisme.

Het salafisme is het volgen van de methodiek van de vrome voorgangers zowel in geloofsleer, in woorden, in daden, bij meningsverschillen, bij overeenstemming en qua barmhartigheid en liefde. Zoals de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De gelijkenis van de gelovigen met betrekking tot hun wederzijdse liefde, genade en medeleven is zoals dat van een lichaam. Wanneer een van de lichaamsdelen pijnlijk aanvoelt, dan zal de rest van het lichaam ook de pijn ondervinden in de vorm van slapeloosheid en koorts.’ Dit is het ware salafisme.’

Bron: Liqaa’aat Al-Baab Al-Maftoeh’, vraagnummer: 1322

www.Dawah-tv.nl

Video (Nederlands ondertiteld): Salafi (sekte) vs de Salaf (vrome voorgangers)

.